Ettevõtetele

    Meie hulgas elab isikuid, kes poetavaid oma jäätmeid metsa alla. Kas selline teguviis ühildub Sinu maailmavaatega? Tõenäoliselt mitte.


    Keskkonda samavõrra saastav tegevus on näiteks vanaõli põletamine selleks vastavat luba mitteomavas katlamajas. Vanaõli sisaldab metalliühendeid ja tahma, mis nõuetele mittevastaval põletamisel satuvad välisõhku ja seeläbi keskkonda saastavad. Vanaõli ei ole kütus, vaid ohtlik jääde ja seda tohib põletada vaid spetsiaalses jäätmepõletuse luba omavas rajatistes. BAO kliendid saavad tekkiva vanaõli meile nullhinnaga üle anda ning võivad kindlad olla, et seda vanaõli käideldakse nõuetekohaselt.


    Ettevõtluses tekib paratamatult lai skaala erinevat liiki ohtlikke jäätmeid alates kasutatud määrdeõlidest kuni erinevate kemikaalideni. BAO korraldab Teie ettevõttes tekkivate ohtlike jäätmete keskkonnaohutu käitlemise:
  • pakub soodsaid vastuvõtuhindu
  • tagab jäätmete kogumiseks vajalikud kogumisvahendid
  • korraldab jäätmete äraveo ja edasise käitlemise
  • vormistab vajalikud dokumendid ja saatekirjad.

§ Ohtlike jäätmete käitlemine käitluslitsentsita on karistatav ning karistatav on ka ohtlike jäätmete käitlemiseks üleandmine jäätmeloata isikule. Tegevuse vastavust kontrollib Keskkonnainspektsioon. Jäätmeseaduse § 120³ ja § 125 alusel on nimetatud tegude eest õigus määrata rahaline trahv.

    On ettevõtteid, kes seadust rikkudes keskkonda reostavad ning riskivad ettevõtte maine rikkumise ning kopsaka rahatrahviga. On ettevõtteid, kes tasuvad jäätmekäitlejale põhjendamatult kõrget hinda oma jäätmete üleandmise eest. BAO-ga koostööd tehes saate olla kindlad, et Teie ettevõtte kulud seoses ohtlike jäätmetega on optimaalsed.