Õigusaktid

* Üleriigiline jäätmekava

 

Seadused


* Jäätmeseadus

* a Waste Act (Jäätmeseadus inglise keeles)

* Pakendiseadus

* Pakendiaktsiisi seadus


Vabariigi Valitsuse määrused ja korraldused

* 6. aprilli 2004. a määrus nr 102 “Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu”

* 6. aprilli 2004. a määrus nr 103 "Jäätmete ohtlike jäätmete hulka liigitamise kord"

* 6. aprilli 2004. a määrus nr 104 "Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldamistoimingute nimistud “

* 26. aprilli 2004. a määrus nr 121 "Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad, litsentsi taotlemiseks vajalike andmete loetelu ja litsentsi vorm”

* 26. aprilli 2004. a määrus nr 122 "Jäätmete tekitamiseks jäätmeluba vajavate tegevusvaldkondade tegevuste täpsustatud loetelu ning tootmismahud ja jäätmekogused, mille puhul jäätmeluba ei nõuta"

* 26. novembri 2004. a määrus nr 346 "Riikliku pakendiregistri põhimäärus"

* 13. detsembri 2004. a määrus nr 352 "Mootorsõidukite ja nende osade kogumise, tootjale tagastamise, taaskasutamise või kõrvaldamise nõuded, kord ja sihtarvud ning rakendamise tähtajad"

* 24. detsembri 2004. a määrus nr 376 "Elektri- ja elektroonikaseadmete märgistamise viis ja kord ning elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise või kõrvaldamise nõuded ... ja sihtarvude saavutamise tähtajad"

* 30. jaanuari 2006. a määrus nr 28 "Riikliku probleemtooteregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus"

* 6. juuli 2006. a määrus nr 154 "Probleemtoodetes keelatud ohtlike ainete täpsustav loetelu ning probleemtoodetele kehtestatud keelud ja piirangud"Keskkonnaministri määrused
 

* 15. aprilli 2004. a määrus nr 17 “Metallijäätmete täpsustatud nimistu”

* 20. aprilli 2004. a määrus nr 18 “Jäätmeloa omamise kohustusest vabastatud isiku või tavajäätmete vedaja teate ja registreerimistõendi vormid”

* 21. aprilli 2004. a määrus nr 21 “Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded”

* 21. aprilli 2004. a määrus nr 22 “Asbesti sisaldavate jäätmete käitlusnõuded”

* 21. aprilli 2004. a määrus nr 23 “Vanaõli käitlusnõuded”

* 22. aprilli 2004. a määrus nr 25 “Polüklooritud bifenüüle ja polüklooritud terfenüüle sisaldavate jäätmete käitlusnõuded”

* 26. aprilli 2004. a määrus nr 26 “Jäätmeloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad ning jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud loetelu ja jäätmeloa taotluse ning jäätmeloa

* 26. aprilli 2004. a määrus nr 27 “Ohtlikke aineid sisaldavate patareide ja akude käitlusnõuded “

* 29. aprilli 2004. a määrus nr 38 “Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded”

* Jäätmete prügilasse vastuvõtu kriteeriumid ja kord (2003/33/EÜ)

* 29. aprilli 2004. a määrus nr 39 “ Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise kord”

* 29. aprilli 2004. a määrus nr 40 “Ohtlike jäätmete saatekirja vorm ja registreerimise kord”

* 30. aprilli 2004. a määrus nr 42 "Jäätmete, mille riikidevaheline vedu toimub riikidevahelise veo loa alusel, kombineeritud nomenklatuuri kaubakoodid"

* 4. juuni 2004 määrus nr 66 "Jäätmepõletustehase ja koospõletustehase rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded"

* 8. juuli 2004. a määrus nr 89 "Romusõidukite käitlusnõuded"

* 23. detsembri 2004. a määrus nr 138 "Jäätmearuande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord"

* 9. veebruari 2005. a määrus nr 9 "Elektri- ja elektroonikaseadmete romude käitlusnõuded"

23. märtsi 2005. a määrus nr 19 "Pakendi tagatisraha suurus"

* 15. aprilli 2005. a määrus nr 24 "Pakendi tagatisraha suuruse märgid"

* 12. oktoobri 2005. a määrus nr 63 "Pakendimaterjali määramise kord"

* 3. novembri 2005. a määrus nr 66 "Pakendi taaskasutamise määra arvutamise ja pakendi massi määramise kord"

* 16. jaanuari 2007. a määrus nr 4 "Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused"

* a Keskkonnaministri 16.01.2007 määruse nr 4 seletuskiri

* 12. aprilli 2007. a määrus nr 28 "Ohtlike jäätmete käitluse eest vastutava isiku koolitusele ja pädevusele esitatavad nõuded"

* 2. juuli 2007. a määrus nr 49 "Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu"

* 21. detsembri 2007. a määrus nr 64 "Patareide ja akude märgistamise viis ja kord"

* 10. jaanuari 2008. a määrus nr 5 "Kasutatud patareide ja akude käitlusnõuded"